Serdecznie witamy Państwa w Guest House Orłowo. Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem naszego obiektu oraz za jego przestrzeganie. Regulamin służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom.

§ 1
Pokój wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Po zameldowaniu w obiekcie Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić pracownika recepcji. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu obiektu wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające.
Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowywaniu się z hotelu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia. Za jego nieprzestrzeganie naliczona będzie opłata 500 PLN.

§ 2
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji lub telefonicznie do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
W przypadku chęci skrócenia pobytu, informacja musi zostać zgłoszona w recepcji do godziny 11:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
W sytuacji gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch pracowników przy czym jednym z nich musi być właściciel lub Kierownik obiektu. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie i będą do odbioru w recepcji.

§ 3
Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby nie zameldowane w pokoju przebywać mogą w obiekcie do godziny 22:00 po uprzednim poinformowaniu pracownika recepcji.

§ 4
Obiekt świadczy usługi zgodnie z ustalonym standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich pracownikowi recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;

wymianę ręczników ( podczas pobytu na trzecią rozpoczętą dobę), wymianę pościeli ( na ósmą rozpoczętą dobę ) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Dodatkowe sprzątanie podczas pobytu wiąże się z kosztem 100 zł za pokój i jest dokonywane na wyłączną prośbę Gościa.

§ 5

Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.
Gość winien zawiadomić pracownika recepcji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 6
W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 7
Każdorazowo, opuszczając pokój , Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte

§ 8
W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel obiektu.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 9
Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 30 dni. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne.

§ 10
Obiekt zastrzega sobie prawo pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Zasady rezerwacji

Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
 2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub termin pakietu pobytowego.
 3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
 4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej poprzez jeden z wybranych sposobów:
 • kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
 • Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)*
 • standardowym przelewem bankowym.

* Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 1. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości pełnej kwoty poprzez System Obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu oraz wpłaconą kwotę. Opłaty dodatkowe, typu opłata za zwierzę czy opłata miejscowa Klient wpłaca w na miejscu. Jako podstawę opłaty  rezerwacji należy przedstawić w recepcji e-mail potwierdzający rezerwację.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później ) – Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie całkowitej opłaty rezerwacyjnej, który to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie opłata. Po wpłacie opłaty rezerwacyjnej Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w recepcji obiektu celem pełnego rozliczenia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Guest House Orłowo Karol Jędrzejczak ul. al. Zwycięstwa 228c Gdynia 81-540

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : info@guesthouseorlowo.pl.

 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;